top of page


هیچ چیز جلودار دیدار دوستان نیست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


با سلام به همهٔ یاران کانون مهر، مدت زیادی است که به دلیل شرایط اضطراری از دیدار حضوری شما بی نصیب مانده ایم. دلمان برایتان تنگ است و مشتاق دیدار، حتی اگر مجازی باشد. به همین منظور، یک گردهمایی مجازی ترتیب داده ایم تا دیدارها تازه شود. روز شنبه ۲۳ ماه می برای یک ساعت ونیم، لحظاتی را با گفتن خاطراتی از این دوران و گزارش کوتاهی از فعالیت های کانون در این مدت با هم می گذرانیم. آماده باشید تا در انتها در یک مسابقهٔ تفریحی نیز شرکت کنید

 

 

Screen Shot 2020-05-23 at 9.02.51 PM cop
Screen Shot 2020-05-31 at 4.26.48 PM.png
Screen Shot 2020-05-23 at 8.10.16 PM cop

Past Event Photos

Past Event Programs

bottom of page